Hình ảnh đẹp

16179351_1403977229653646_3202683184404876559_o.jpg Trinhchieu.flv Ts_t3_2512_chunk_3.flv 201112.swf HN23.swf Dhcd_1215.swf Tk1112.swf 107___05.swf IMG_00851.jpg Giao_luu_tieng_anh_THCS_2012.swf 263.swf Dh_chi_bo_201214.swf 20112011.swf Dhdoan11.swf Chia_tay.swf Khai_giang_nh_1112.swf

Tài nguyên của trường

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ai đang thăm trường

  0 khách và 0 thành viên

  Lịch thi HK2 năm học 2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: BGH
  Người gửi: Hoàng Bá Diệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:37' 18-04-2012
  Dung lượng: 61.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  TRÆÅÌNG THCS NGUYÃÙN TÁÚT THAÌNH CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM
  Säú 02HÂCT- CT Âäüc láûp-Tæû do-Haûnh phuïc
  ------------------------------
  An Âän,ngaìy 15 thaïng 4nàm 2012

  QUYÃÚT ÂËNH THAÌNH LÁÛP HÄÜI ÂÄÖNG COI ,CHÁÚM THI HOÜC KYÌ 2
  NÀM HOÜC 2011-2012

  HIÃÛU TRÆOÍNG TRÆÅÌNG THCS NGUYÃÙN TÁÚT THAÌNH

  -Càn cæï chæïc nàng ,quyãön haûn âæåüc quy âënh trong âiãöu lãû træåìng Trung hoüc do Bäü træåíng Bäü Giaïo duûc-Âaìo taûo âaî ban haình
  -Càn cæï cäng vàn hæåïng dáùn säú 185 GD-ÂT-GDTrH ngaìy 16-8-2011 cuía Såí GD-DT Quaíng Trë vv täø chæïc kiãøm tra hoüc kyì trong nàm hoüc 2011-2012
  Càn cæï lëch cäng taïc thaïng 4 nàm 2011 cuía Phoìng GD-DT thë xaî Quaíng Trë
  -Xeït âãö nghë cuía bäü pháûn chuyãn män

  QUYÃÚT ÂËNH

  Âiãöu 1: Nay thaình láûp häüi âäöng coi vaì cháúm thi hoüc kyì 2 nàm hoüc 2011-2012 gäöm caïc äng baì coï tãn sau (coï danh saïch keìm theo)
  Âiãöu 2:Häüi âäöng coi vaì cháúm thi laìm âuïng chæïc nàng, nhiãûm vuû âaî âæåüc quy âënh trong quy chãú coi vaì cháúm thi hiãûn haình ;thåìi gian bàõt âáöu laìm viãûc tæì 7h00 ngaìy 075 2012 âãún khi hoaìn thaình nhiãûm vuû
  Âiãöu 3:Bäü pháûn chuyãn män,.taìi vuû,vàn phoìng vaì caïc äng(baì) coï tãn trong danh saïch åí âiãöu 1 chëu traïch nhiãûm thi haình quyãút âinh naìy.

  Hiãûu træåíng
  Nåi nháûn
  -Nhæ âiãöu 3( thæûc hiãûn)
  -Læu häö så ( quaín lyï)
  Hoaìng Baï Diãûp

  DANH SAÏCH COI ,CHÁÚM THI
  (Keìm theo QÂ säú 02 ngaìy 15 thaïng 4 nàm 2012)
  Ä.Lã Thị Tú Anh -Chuí tëch
  Bà Lê Thị Hiền -P.chủ tịch chấm thi khối 9
  Bà Hoàng Thị Ngọc Lan -P.chủ tịch coi thi khối sáng
  Bà Lê thị Hồng Lan -P.chủ tịch coi thi khối chiều
  Ä.Hoaìng Chiãún Cäng - Thæ kyï
  Ông Phan Uy Vũ -Thæ kyï
  B.Hoaìng Thë Dung -Uyí viãn
  Ä.Nguyãùn Vàn Âinh -Uyí viãn
  Ä.Tráön Quäúc Hoaìng -Uyí viãn
  Ä.Nguyãùn Quang Vinh -Uyí viãn
  B.Nguyãùn Thë Huãû Minh -Uyí viãn
  B.Tráön Thë Miãn -Uyí viãn
  B.Nguyãùn Thë Lã -Uyí viãn
  B.Træång Thë Thuyï Häöng -Uyí viãn
  Ä.Hoaìng Xuán Så -Uyí viãn
  Ä.Nguyãùn Aïi -Uyí viãn
  Ä.Đổ Thanh Lâm -Uyí viãn
  B.Phan Thë Kim Chi -Uyí viãn
  B.Tráön Thë Laình -Uyí viãn
  B.Nguyãùn Thë Xuyãún -Uyí viãn
  B.Hoaìng Thë Xuán -Uyí viãn
  B.Tráön Thë Ngán -Uyí viãn
  B.Cao Thë Phæång Nhung -Uyí viãn
  B.Buìi Thë Myî Yãún -Uyí viãn
  Lyï Thë Thuïy Haì -Uyí viãn
  Ä.Phaûm Minh Anh -Uyí viãn
  B.Lã Thë Kim Quy -Uyí viãn
  B.Nguyãùn Thë Thanh Thuyí - Uyí viãn
  B.LêThị Thanh -Uyí viãn
  B.Trần Thị Hải Vân -Uyí viãn
  B.Nguyễn Thị Hiền -Uyí viãn
  B.Thái Thị Hậu -Uyí viãn
  (Danh saïch naìy gäöm coï 32 ngæåìi)  LËCH THI HOÜC KYÌ 2
  (NÀM HOÜC 2011-2012)

  Thæï
  BUÄØI SAÏNG
  BUÄØI CHIÃÖU
  
  2(07.5)
  ĐỊA 7
  LÝ 7
  GDCD7
  ĐỊA 6
  LÝ 6
  GDCD 6
  
  3(08.5)
  SINH 7
  TOÁN 7

  SINH 6
  TOÁN 6

  
  4(09.5)
  TOAÏN 9 (måí :7h15,Laìmbaìi:7h30)
  ANH 9 (måí âãö:9h30,Laìmbaìi:9h45)
  TOAÏN 8 - chấm thi (T-A)9
  ANH 8
  
  5(10.5)
  VÀN 9 (måí âãö:7h15,Laìmbaìi:7h30)
  SÆÍ 9 (måí âãö:9h30,Laìmbaìi:9h45)
  VÀN 8 - chấm thi (V-S)9
  SÆÍ 8
  
  6(11.5)
  LYÏ 9 (måí âãö:7h15,Laìmbaìi:7h30)
  ĐỊA 9 (måí âãö:8h45,Laìmbaìi:9h00)
  CN9
  LYÏ 8 -
   
  Gửi ý kiến