Hình ảnh đẹp

16179351_1403977229653646_3202683184404876559_o.jpg Trinhchieu.flv Ts_t3_2512_chunk_3.flv 201112.swf HN23.swf Dhcd_1215.swf Tk1112.swf 107___05.swf IMG_00851.jpg Giao_luu_tieng_anh_THCS_2012.swf 263.swf Dh_chi_bo_201214.swf 20112011.swf Dhdoan11.swf Chia_tay.swf Khai_giang_nh_1112.swf

Tài nguyên của trường

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ai đang thăm trường

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > Trang dành cho học trò >

  THI HỌC SINH GIỎI KỸ THUẬT NĂM HỌC 2010-2011

  UBND TỈnh qUẢNG trỊ                           CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam

       SỞ Giáo dỤc-đào tẠo                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:         /GDĐT-GDTrH                                            Đông Hà, ngày 30 tháng 8 năm 2010

  HưỚng dẪn CôNG Tác HưỚng NGHIỆp - DẠy NGHỀ phỔ thông

  và thi hỌc sinh giỎi kỸ thuẬt Năm hỌc 2010-2011

  DỰ THẢO

   
  Kính gửi:   - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

                      - Hiệu trưởng các trường THPT, PTDT NT

                      - Giám đốc các Trung tâm KTTH-HN

  Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn các đơn vị một số việc cụ thể về công tác hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông năm học 2010-2011 như sau:

    A. CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP

  - Tất cả các trung tâm có phòng tư vấn hướng nghiệp với trang thiết bị tối thiểu bảo đảm hoạt động có hiệu quả.

  - Tổ chức thực hiện đầy đủ, có chất lượng hoạt động hướng nghiệp ở các lớp 9, 10, 11 và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp12 giúp học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng, năng lực của bản thân.

  - Tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh theo chương trình và tài liệu của Bộ GD&ĐT ban hành.

  - Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: thời lượng Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được bố trí 9 tiết / năm học.

              + Lớp 9: tích hợp vào Hoạt động giáo dục NGLL ở 2 chủ điểm sau đây:

  “ Truyền thống nhà trường”, chủ điểm tháng 9.

  “ Tiến bước lên Đoàn”, chủ điểm tháng 3.

              + Các lớp 10, 11, 12: tích hợp vào các Hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở môn Công nghệ phần “Tạo lập doanh nghiệp” (lớp 10) và tích hợp vào các Hoạt động GDNGLL (do giáo viên Công nghệ và giáo viên hoạt động NGLL thực hiện) theo 3 chủ đề sau đây:

  “ Thanh niên với vấn đề lập nghiệp” chủ đề tháng 3.

  “ Thanh niên với học tập, rèn luyện và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, chủ đề tháng 9.

  “ Thanh niên với xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, chủ đề tháng 12.

  B. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG VÀ THI TỐT NGHIỆP NGHỀ

  B.1. Tuyển sinh học nghề phổ thông

  - Đối với hoạt động giáo dục Nghề phổ thông lớp 11 tổ chức chia lớp theo nguyện vọng của học sinh trên cơ sở điều kiện của các trường và các trung tâm KTTH-HN.

  - Đối với Dạy nghề phổ thông cấp chứng chỉ:

           +Học sinh 2 lớp cuối cấp THCS.

           +Học sinh lớp 11 sau khi học xong chương trình Giáo dục Nghề phổ thông 105 tiết đạt kết qủa từ trung bình trở lên muốn dự thi để được cấp chứng chỉ tốt nghiệp thì đăng ký với các Trung tâm KTTH-HN trên địa bàn để tổ chức kỳ thi theo quy định.

         - Số lượng: Tùy theo điều kiện và khả năng của từng trung tâm để lập kế hoạch.

  B.2.Giáo dục nghề phổ thông

  - Về hoạt động giáo dục nghề phổ thông.

  + Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GD&ĐT.

   - Các trường THPT tiếp tục phối hợp với các Trung tâm KTTH-HN trên địa bàn để tổ chức tốt Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông cho khối 11 THPT. 100% các trường THPT phải tổ chức Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông theo chương trình của Bộ ban hành.

  - Các phòng Giáo dục&Đào tạo chỉ đạo các trường chủ động phối hợp với các Trung tâm KTTH-HN trên địa bàn để tổ chức cho học sinh lớp 8 học nghề phổ thông.

         - Chương trình: Theo chương trình các nghề phổ thông do Bộ ban hành (THCS: 70 tiết, THPT: 105 tiết)  hoặc chương trình được Sở phê duyệt.

        - Các trường THCS có thể chọn nghề phổ thông làm môn học tự chọn.

      - Đánh giá kết quả học nghề: Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học nghề trong từng học kỳ và cả năm thực hiện theo Quy chế ban hành theo Quyết định 40 ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đánh giá kết quả thi và xếp loại tốt nghiệp nghề thực hiện theo công văn 2267/THPT ngày 29/3/2000 của Bộ GD & ĐT.

       - Học phí học nghề: Thực hiện theo Nghị quyết số 04/2007/QĐ UBND ngày 12/4/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

  B.3 Thi tốt nghiệp nghề phổ thông

         Thực hiện theo Công văn 1180 /GDPT ngày 15 tháng 9 năm 2008  của Sở GD-ĐT.

  C. Thi hỌc sinh giỎi kỸ thuẬt

  C.1. Đối tượng và điều kiện dự thi

  1. Đối tượng: Học sinh lớp 9 và lớp 12

  2. Điều kiện dự thi: 

  - Học kỳ 1 năm học 2010-2011 đạt kết quả Hạnh kiểm và Học lực từ  khá trở lên.

  -Thi tốt nghiệp nghề phổ thông (môn đăng ký thi) đạt loại giỏi

       - Đạt giải kỳ thi HSG KT cấp huyện, thị (đối với khối THCS).

  C.2. Hồ sơ và số lượng học sinh dự thi

  1. Hồ sơ cá nhân học sinh

  - Bản photocopy giấy chứng nhận tốt nghiệp nghề loại giỏi

  - Bản photocopy giấy chứng nhận đạt giải Học sinh giỏi kỹ thuật cấp huyện do Trưởng phòng GD huyện, thị xã cấp.

  2. Hồ sơ đăng ký dự thi của các đơn vị

  - Mỗi phòng Giáo dục&Đào tạo, mỗi trường trực thuộc lập danh sách đội tuyển theo mẫu 1 gửi về Sở (phòng GDTrH) trước ngày 10/3/2011, kèm theo hồ sơ học sinh.

  3. Số lượng dự thi mỗi nghề cho mỗi đội tuyển tối đa là 5 học sinh (đối với trường trực thuộc) và tối đa 10 học sinh đối với phòng GD & ĐT.

  - Sở chỉ tổ chức thi cho những nghề mà các trung tâm có tổ chức dạy, có số lượng đăng ký dự thi ít nhất 2 đơn vị và 5 HS/môn.

  C.3. Thời gian và địa điểm thi

  1. Thi học sinh giỏi kỹ thuật huyện, thị, thành phố.

  Các phòng giáo dục & Đào tạo chủ động phối hợp với các TT KTTH-HN trên địa bàn tổ chức kỳ thi học sinh giỏi kỹ thuật cấp huyện, thị, thành phố. Thời gian thi HSG KT cấp huyện, thị, thành phố hoàn thành trước ngày 01/3/2011.

  2. Thi HS giỏi kỹ thuật cấp tỉnh:

        a. Thời gian: Ngày 04/4/2011: 7g30  họp Hội đồng coi thi, chấm thi.

                     Ngày 05/4/2011: 7g khai mạc và tổ chức thi cả 2 khối THCS và THPT

                     Ngày 06/4/2011: chấm thi, tổng kết Hội đồng.

  b. Địa điểm: Tại Trung tâm KTTH-HN tỉnh.

  C.4. Nội dung thi

              1. Lý thuyết: - Chương trình Công nghệ lớp 9 (đối với THCS) và Công nghệ lớp 12 (đối với lớp 12) đến thời điểm thi.

                                      -Thời gian thi: Thời gian 45 phút

              2. Thực hành: -Thời gian từ 90 phút đến 150 phút tùy từng nghề.

  C.5. Cán bộ coi thi, chấm thi

  Các phòng GD&ĐT, trường THPT, trung tâm KTTH-HN giới thiệu cán bộ coi thi, chấm thi các môn có học sinh đăng ký dự thi gửi về phòng GDTrH cùng thời điểm với danh sách thí sinh. Số lượng: 01người/môn.

  C.6. Các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi

  - Trung tâm KTTH-HN Tỉnh chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi gồm: Phòng thi lý thuyết và thực hành, dụng cụ, vật liệu cho các nghề có học sinh dự thi.

  - Các đơn vị chuẩn bị dụng cụ cho học sinh của đơn vị mình.

  D. CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO

  Các Trung tâm KTTH-HN, phòng Giáo dục & Đào tạo, đơn vị trực thuộc báo cáo về cho Sở (phòng GDTrH) 3 lần trong năm học vào các ngày 15/10; 15/1 và 15/5 theo các mẫu theo đính kèm.

  Nơi nhận:                                                                                    Giám đỐc

  -Như trên (để thực hiện);

  -Website Sở;

  -Lưu: VT, GDTrH

                                                                                     

                                                                                                     Hoàng Đức Thắm  Nhắn tin cho tác giả
  Hoàng Bá Diệp @ 13:54 04/09/2010
  Số lượt xem: 3677
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  em chao ca thay co>>

  em la phuc..em rat nho ve truong..em chuathay co suc khoe

   

  No_avatar

  chúc các thầy cô trường thcs Nguyển Tất Thành sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn. QM 9d.2012Lè lưỡi

  No_avatar

  Tôi là Lê PHước Ngà bạn của cô Lê Thị KIm Quy nhân ngày 20/ 10 chúc cô cùng gia đình mạnh khỏe hạnh phúc. bạn hãy liên lạc qua địa chỉ lephuocnga@gmail.com

   
  Gửi ý kiến