Hình ảnh đẹp

16179351_1403977229653646_3202683184404876559_o.jpg Trinhchieu.flv Ts_t3_2512_chunk_3.flv 201112.swf HN23.swf Dhcd_1215.swf Tk1112.swf 107___05.swf IMG_00851.jpg Giao_luu_tieng_anh_THCS_2012.swf 263.swf Dh_chi_bo_201214.swf 20112011.swf Dhdoan11.swf Chia_tay.swf Khai_giang_nh_1112.swf

Tài nguyên của trường

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ai đang thăm trường

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > Trang dành cho học trò >

  Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013

   

  TRÆÅÌNGTH- THCS NGUYÃÙN TÁÚT THAÌNH CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM

       Säú ......../QĐHT                                                                Âäüc láûp-Tæû do-Haûnh phuïc

                                                                                ------------------------------

                                                                               An  Âän,ngaìy 03 thaïng 12 nàm 2012

   

  QUYÃÚT ÂËNH THAÌNH LÁÛP HÄÜI ÂÄÖNG COI ,CHÁÚM THI HOÜC KYÌ 1

  NÀM HOÜC 2012-2013

   

  HIÃÛU TRÆOÍNG TRÆÅÌNG THCS NGUYÃÙN TÁÚT THAÌNH

   

  -Càn cæï chæïc nàng ,quyãön haûn âæåüc quy âënh trong âiãöu lãû træåìng Trung hoüc do Bäü træåíng Bäü Giaïo duûc-Âaìo taûo âaî ban haình

  -Càn cæï cäng vàn säú 26 \PGD-ÂT- ngaìy 24-9-2012 cuía Phòng GD-DT Quaíng Trë v\v täø chæïc kiãøm tra hoüc kyì  trong nàm hoüc 2012-2013

  Càn cæï lëch cäng taïc thaïng 12 nàm 2012 cuía Phoìng GD-DT thë xaî Quaíng Trë

  -Xeït âãö nghë cuía bäü pháûn chuyãn män

   

  QUYÃÚT ÂËNH

   

  Âiãöu 1: Nay thaình láûp häüi âäöng coi vaì cháúm thi hoüc kyì1 nàm hoüc 2012-2013 gäöm caïc äng baì coï tãn sau (coï danh saïch keìm theo)

  Âiãöu 2:Häüi âäöng coi vaì cháúm thi laìm âuïng chæïc nàng, nhiãûm vuû âaî âæåüc quy âënh trong quy chãú coi vaì cháúm thi  hiãûn haình ;thåìi gian bàõt âáöu laìm viãûc tæì 7h00 ngaìy 20\12 \2012 âãún khi hoaìn thaình nhiãûm vuû

  Âiãöu 3:Bäü pháûn chuyãn män,.taìi vuû,vàn phoìng vaì caïc äng(baì) coï tãn trong danh saïch åí âiãöu 1 chëu traïch nhiãûm thi haình quyãút âinh naìy.

   

                                                                                                  Hiãûu træåíng

  Nåi nháûn

  -Nhæ  âiãöu 3( thæûc hiãûn)

  -Læu häö så ( quaín lyï)

                                                                                                                   Hoaìng Baï Diãûp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DANH SAÏCH COI ,CHÁÚM THI

  (Keìm theo QÂ säú ....... ngaìy 03 thaïng12  nàm 2012)

  1. Bà.Lã Thị Tú Anh                                      -Chuí tëch
  2. Bà Lê Thị Hiền                                         -P.chủ tịch chấm thi khối 9
  3. Bà Hoàng Thị Ngọc Lan                          -P.chủ tịch coi thi khối sáng
  4. Ông Nguyễn Quang Vinh                        -P.chủ tịch coi thi khối chiều
  5. Ä.Hoaìng Chiãún Cäng                                  - Thæ kyï
  6. Ông Phan Uy Vũ                                        -Thæ kyï
  7. B.Hoaìng Thë Dung                                       -Uyí viãn
  8. Ä.Nguyãùn Vàn Âinh                                                -Uyí viãn
  9. Ä.Tráön Quäúc Hoaìng                                     -Uyí viãn

  10. B.Nguyãùn Thë Huãû Minh                             -Uyí viãn

  11. B.Tráön Thë Miãn                                           -Uyí viãn

  12. B.Nguyãùn Thë Lã                                          -Uyí viãn

  13. B.Ä.Hoaìng Xuán Så                                     -Uyí viãn

  14. Ä.Nguyãùn Aïi                                                 -Uyí viãn

  15. Ä.Đổ Thanh Lâm                                           -Uyí viãn

  16. B.Phan Thë Kim Chi                                     -Uyí viãn

  17. B.Nguyãùn Thë Xuyãún                                   -Uyí viãn

  18. B.Hoaìng Thë Xuán                                       -Uyí viãn

  19. B.Tráön Thë Ngán                                           -Uyí viãn

  20. B.Cao Thë Phæång Nhung                           -Uyí viãn

  21. B.Buìi Thë Myî Yãún                                        -Uyí viãn

  22. Lyï Thë Thuïy Haì                                            -Uyí viãn

  23. Ä.Phaûm Minh Anh                                         -Uyí viãn

  24. B.Lã Thë Kim Quy                                          -Uyí viãn

  25. B.Nguyãùn Thë Thanh Thuyí                        - Uyí viãn

  26. B.LêThị Thanh                                            -Uyí viãn

  27. B.Trần Thị Hải Vân                                     -Uyí viãn

  28. B.Nguyễn Thị Hiền                                      -Uyí viãn

  29. B.Thái Thị Hậu                                             -Uyí viãn

  30. Bà Nguyễn Thị Hương                                  -Uyí viãn

                                           (Danh saïch naìy gäöm coï 30 ngæåìi)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LËCH THI HOÜC KYÌ 1

  (NÀM HOÜC 2012-2013)

   

  Thæï

  BUÄØI SAÏNG

  BUÄØI CHIÃÖU

  2(17-12)

   

   

  3(18-12)

   

   

  4(19-12

  • Niêm yết danh sách phòng thi
   Kim tra CSVC các phòng thi

  5(20-12)

  • Lý  (Khối 7)
  • Anh văn(Khối 7)
  • GDCD(Khối 7)
   
  • Lý  (Khối 8)
  • Anh văn(Khối 8)
  • GDCD(Khối 8)

  6(21-12)

  • Sinh(Khối 7)
  • CN(Khối 7)
   
  • Sinh(Khối 8)
  • Hóa(Khối 8)
  • CN(Khối 8)

  7(22-12)

  • Toán (Khối 7)
  • Địa(Khối 7)
   
  • Toán (Khối 8)
  • Địa(Khối 8)

   

   

   

  Thæï

  BUÄØI SAÏNG

  BUÄØI CHIÃÖU

  2(24-12)

  • Văn (Khối 7)
  • Sử   (Khối 7)
   
  • Văn(Khối 8)
  • Sử(Khối 8)

  3(25-12)

  • Học bình thường
             Học bình thường

  4(26-12)

  • Toán (Khi 9)
  • Địa    (khối 9)
   
  • Toán (Khối 6)
  • Địa (khối 6)

  5(27-12)

  • Văn (Khi 9)
  • Sử   (Khi 9)
   
  • Văn (Khối 6)
  • Sử  (Khối 6)

  6(28-12)

  • Lý           (Khi 9)
  • Anh văn(Khi 9)
  • GDCD   (Khối 9)
   
  • Lý  (Khối 6)
  • Anh văn(Khối 6)
  • GDCD  (Khối 6)

  7(29-12)

  • Sinh (Khi 9)
  • Hóa (Khi 9)
  • CN  (Khối 9)
   
  • Sinh (Khối 6)
  • CN   (Khối 6)

  Ghi chuï:            Buäøi saïng laìm viãûc luïc 07h00

                            Buäøi chiãöu laìm viãûc luïc 13h 00

   

   

   

   

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Hoàng Bá Diệp @ 13:51 10/12/2012
  Số lượt xem: 562
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến